การ Set up เครื่องก่อนการใช้ระบบ

 

ระบบจะเปิด Pop up เพื่อใช้งาน ดังนั้นจึงต้องปิด Block Pop up ก่อนการใช้งานระบบ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ Web Browser ตัวอย่างการ set up เพื่อปิด Block Pop up มีดังนี้

คำอธิบายในเอกสารนี้เป็นการปิด Block Pop Up สำหรับเครื่องที่นักศึกษาใช้ ซึ่งสามารถทำแบบเดียวกันนี้กับเครื่องที่เจ้าหน้าที่ใช้ได้ เพียงแต่เปลี่ยนจากการป้อนข้อความ https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis เป็นข้อความ https://studentacademic.kmutt.ac.th/NewAcis นี้แทน

 

กรณีใช้ Internet Explorer

1.           เปิดโปรแกรม Internet Explorer หลังจากนั้นไปที่เมนู Tools -> pop-up blocker  -> pop-up blocker settings ดังรูป


2.           พิมพ์คำว่า https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis  ไว้ที่ Address of website to allow หลังจากนั้นให้ทำการกดปุ่ม Add ดังรูป

3.           เมื่อทำการ Add ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Close เพื่อออกจากหน้าจอ ดังรูป


กรณีใช้ Google Chrome

1.        คลิกที่ tools menu บน Tool bar เลือก Setting


2.        คลิก Show advanced settings

3.        ในส่วน  Privacy คลิกที่ปุ่ม Content settings

 


4.        ในส่วน  Pop-ups คลิกที่ปุ่ม  Manage exceptions

5.        ในส่วน Pop-up exceptions ป้อน URL แล้วกดปุ่ม OK

 


กรณีใช้ Mozilla Firefox

1.        คลิกที่ Tools -> Options บน menu bar

2.        คลิกที่ Content ถ้าเลือก Block pop-up windows ให้กดที่ปุ่ม Exceptions แล้วจะมีหน้าต่าง

Allowed Sites - Popups ขึ้นมา

3.        ป้อน URL ที่ต้องการให้ pop-up ได้ กดปุ่ม Close แล้วกดปุ่ม OK ที่หน้าต่าง Options
 

 


กรณีที่ Web Browser ติดตั้ง Plugin เช่น Google toolbar จะต้องปิด Block pop-up ของ Plugin ด้วย