หมายเหตุ/Remark:
1. โปรแกรมบราวเซอร์ที่สนับสนุนการใช้งานคือ Google Chrome
Web browser that support is Google Chrome

2. ผู้ที่ใช้ password ที่มีอักขระพิเศษบนแป้นภาษาไทย อาจจะทำให้ไม่สามารถ login ได้ จึงขอความกรุณาช่วยเปลี่ยน password ใหม่ก่อนเข้าใช้ระบบ
For user who taking the special characters on Thai Keyboards, you might not be able to login. Please change the password before and kindly login once again.

3. การพิมพ์รายงานหรือเอกสารต่างๆ ผู้ใช้จะต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader 9 ขึ้นไป
User have to install Adobe Reader 9 or above for printing documents or reports.

4. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(Privacy Notice King Mongkut's University of Technology Thonburi)
https://www.kmutt.ac.th/privacy/